Kesän ja alkusyksyn aikana 2019 vierailin 12 tilalla keräämässä tietoa ja käytännön kokemusta siirtymälehmien kuivista pakkausalueista. Sängyssä olevat pakkaukset eivät olleet kompostoituvia sänkypakkauksia, joita sekoitetaan päivittäin. Sen sijaan päälle lisättiin uusia vuodevaatteita, kunnes ne poistettiin kokonaan (tai osittain) silloin tällöin, yleensä muutaman kerran vuodessa ja uudet vuodevaatteet lisättiin. Viljelijöitä haastateltiin ja lisäksi tein navetassa havaintoja kuivikkeiden ja eläinten siisteydestä, kuivikkeiden syvyydestä ja navetan ilman raikkaudesta.

Vastapoikineita hiekalla
Tuoreet lehmät hiekan vuodevaatteilla

blogissani heinäkuussa käsittelin lyhyesti syitä, miksi kysely tehtiin. Vuodepakkausalueiden hoidosta on saatavilla vain vähän tutkimusta. Halusimme tuoda viljelijöiltä esiin käytännönläheistä "hiljaista tietoa" ja lopulta saimme hyvän määrän tietoa! Kuulimme erilaisista strategioista siirtymälehmien hoidossa ja ryhmittelyssä, lyhyestä vierailusta äitiyskarsinassa kuukauden pituiseen oleskeluun VIC-ryhmässä. Viljelijät mainitsivat poikimiskaistojen aiheuttaman stressin, antoivat hyviä vinkkejä sänkypakkausalueiden suunnitteluun ja tietysti käytännön tietoa eri kuivikemateriaalien ominaisuuksista ja siitä, miten ne toimivat sänkypakkauksena.

"Paras mahdollinen paikka lehmälle"

Erilaisia strategioita siirtymävaiheen lehmien tiloihin

Kaikilla tutkimustiloilla oli AMS-lypsy ja robottien määrä vaihteli 1:stä 7:ään. Samaan aikaan lehmien määrä vaihteli 64 lehmästä 340 lehmään. Tilat voitaisiin jakaa kolmeen ryhmään niiden siirtymävaiheen lehmien ryhmittelyjärjestelmän mukaisesti:

  • VIC-ryhmä – lähikuva lehmistä ja tuoreista lehmistä sängyssä olevalla pakkausalueella
  • Poikimakarsina vuoteessa
  • Koko kuiva jakso (tai puolet siitä) vuodepakkausalueella


VIC-ryhmää käytettäessä eläinkuljetusten hallintaan tarvitaan erilainen lähestymistapa kuin äitiyskarsinoissa. Joskus lehmät synnyttävät myöhään tai lehmä sairastuu eikä sitä voida siirtää lypsyryhmään niin nopeasti kuin on suunniteltu. Poikimakarsinassa on oltava enemmän irtotilaa tai enemmän karsinoita varalla verrattuna isompaan penkkipakkausalueeseen tuoreille lehmille. VIC-ryhmä antaa enemmän joustavuutta suurten poikimiskiireiden aikana, koska alue on suunniteltu riittävän suureksi, jotta kaikki tuoreet lehmät voivat viipyä siellä pidempään. Joten VIC-ryhmän kanssa ei ole kiirettä siirtää lehmiä lypsyryhmään ja antaa tietä tuleville poikimisille.

"Hiehot oppivat menemään robotin luo nopeammin kuin missään muussa navetassa, jossa olen työskennellyt"

Kävin monia keskusteluja siitä, miten eläinten määrä vaihtelee siirtymälehmien tiloissa ja miten se vaikuttaa navetan rutiineihin. Tässä tutkimuksessa kuivien lehmien osuus lehmien kokonaismäärästä vaihteli paljon (9,9-21,4 %). Kuivien lehmien määrä kertoo, ovatko poikimistilat ahtaita vai tilavia seuraavan kahden kuukauden aikana. Kiinnittämällä huomiota poikien tasaiseen jakautumiseen on mahdollista optimoida siirtymävaiheen lehmien eläinten lukumäärä. Ylitäyttö aiheuttaa stressiä eläimille ja ihmisille. Viljelijän on ratkaistava, mihin kaikki lehmät laitetaan, työvoima lisääntyy samoin kuin kuivikkeiden käyttö.

Silmät vuodevaatteisiin

Yleisimmät kuivikkeet olivat hiekka, olki ja turve. Jotkut tilat sekoittivat erilaisia kuivikkeita, joillakin oli kerros haketta tai leikkuria sekoituksessa. Vuodepakkausalueen puhtaana ja kuivana pitämiseen tarvittava työaika vaihtelee tilojen välillä. Kuivikkeiden lisäämiseen tarvittava aika riippuu maatilan tehokkuudesta ja siitä, kuinka paljon valmisteluja tarvitaan. Tilat eivät kuitenkaan kokeneet vuodepakkausalueen hoitoa liian työlääksi.

The most common bedding materials

Kuivikkeiden ja rutiinien väliset valinnat on harkittava tilalla yksilöllisesti, eikä näiden haastattelujen perusteella voida antaa yleisiä ohjeita. Hinta, saatavuus, ominaisuudet, varastotila, aiemmat kokemukset ja vuodenaika vaikuttavat kaikki tilan kuivikevalintoihin.

Vinkkejä vuodepakkausalueen suunnitteluun

Tilakäynneistä keräsin hyvän listan yksityiskohtia, jotka kannattaa ottaa huomioon sänkypakkausaluetta suunniteltaessa. Pisteet koostuvat omista havainnoistani ja myös viljelijöiden kokemuksista sängyllisistä pakkausalueistaan; asioita, joita he tekisivät nyt eri tavalla tai asioita, joita he ovat parantaneet myöhemmin. Viljelijöillä oli hyvä tuntuma vuodepakkausalueistaan.

"Se ei ollut niin työlästä kuin aiemmin luulin"

Saimme paljon hyviä esimerkkejä vuodepakkausalueiden hoidosta. Lisää tutkimusta tulisi tehdä, jotta saadaan yleisiä lukuja tarvittavien vuodevaatteiden määrästä. Eri kuivikemääriä ja lehmien lukumäärää siirtymävaiheen lehmien tiloissa on seurattava jatkuvasti, ennen kuin voimme antaa tarkkoja lukuja siitä, kuinka paljon kuiviketta lehmälle tarvitaan päivässä.

"Se on katastrofi, jos siitä ei pidetä hyvää huolta"

Funding from Oulun läänin talousseuran maataloussäätiö

Esittelimme tuloksemme ensimmäisen kerran viime marraskuussa 4dBarn Dairy Welfare Meetingissä. Saimme tutkimukseemme rahoituksen Oulun läänien talousseuran maataloussäätiöltä ja olemme erittäin kiitollisia tuesta!

About author

Emmi-Leena Viitanen

Seuraa meitä

Ota Yhteyttä

Suomen yhteyshenkilö:

Sähköposti: info@4dbarn.com

Sähköposti: firstname.lastname@4dbarn.com

Osoite: Isokatu 16 B 11. 90100 Oulu, Finland

Yhdysvaltojen yhteyshenkilö: 

David W Kammel, Madison, WI

Puh. +1 608 212-9901

Japanin yhteyshenkilö: 

Tohtori Nahoko Kanai, Hokkaido, Japani

Sähköposti: info.japan@4dbarn.com